ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem szkolenia jest Pani od projektów Paulina Augustowska, ul. Zielona 67, 42-233 Mykanów NIP 9491807939

2.1. Organizator realizuje warsztaty „DESIGN THINKING” w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie, którą zamieszcza na stronie www.paniodprojektow.pl

2.2. Harmonogram warsztatów „DESIGN THINKING” znajduje w dokumencie oferty zamieszczonej na stronie www.paniodprojektow.pl

2.3. Warsztaty „DESIGN THINKING” trwają 1 dzień stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora. W warsztatach bierze udział 5-20 osób.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

3.1. Warunkiem udziału w warsztatach „DESIGN THINKING” jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie podanej przez organizatora.

3.2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

CENY WARSZTATÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w warsztatach „DESIGN THINKING”, materiały warsztatowe oraz przekąski dostępne w trakcie warsztatów.

4.2. Ceny warsztatów podane są w kwotach brutto (z VAT).

4.3. Płatność za warsztaty „DESIGN THINKING” odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podanego przez organizatora. Uczestnik ma 5 dni na dokonanie wpłaty. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym czasie, zgłoszenie zostanie anulowane. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę VAT.

4.4. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Organizatora. Uczestnik uiszczając opłatę wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4.5. Kwota opłaty za warsztaty „DESIGN THINKING” podana jest w ofercie, która znajduje się na stronie podanej przez organizatora.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej na adres: paulina@paniodprojektow.pl.

5.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

5.3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z w terminie krótszym niż 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia warsztatów „DESIGN THINKING”, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia, Zamawiającemu przysługuje zwrot części opłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z warsztatów „DESIGN THINKING” przez Zamawiającego później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia, lub nie wzięcia udziału w warsztatach „DESIGN THINKING”, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za warsztaty „DESIGN THINKING”, a uczestnik nie otrzymuje zwrotu środków.

5.4. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

ZMIANY TERMINU I PROWADZĄCYCH SZKOLENIE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i prowadzących warsztaty „DESIGN THINKING”.

6.2. W przypadku zmiany terminu (wszystkich spotkań) przez Organizatora Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w oraz zwrotu całości uiszczonej opłaty.

6.3. W przypadku odwołania warsztatów „DESIGN THINKING” przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi warsztaty „DESIGN THINKING” w innym wskazanym przez siebie terminie.

REKLAMACJE

7.1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia warsztatów „DESIGN THINKING”. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:

a. częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,

b. możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

8.2. Uczestnik udziela Pani od projektów Paulin Augustowska nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć, wywiadów oraz nagrań z jego wizerunkiem w materiałach informacyjno-promocyjnych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku uczestnika we wszelkich formach publikacji, w szczególności: w social mediach, reklamie w Internecie, materiałach promocyjnych, ulotkach, broszurach i nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r.,poz.1176, ze zm.).

KONTAKT

9.1. Zapisami na kurs zajmuje się Paulina Augustowska; e-mail:paulina@paniodprojektow.pl tel. 601 671 301