ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem szkolenia jest Pani od projektów Paulina Augustowska, ul. Zielona 67, 42-233 Mykanów NIP 9491807939

2.1. Organizator realizuje warsztaty „Zarządzanie projektami online” w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie, którą zamieszcza na stronie www.paniodprojektow.pl

2.2. Harmonogram warsztatów „Zarządzanie projektami online” z podziałem na poszczególne spotkania znajduje w dokumencie oferty zamieszczonej na stronie www.paniodprojektow.pl

2.3. Warsztaty „Zarządzanie projektami online” trwają 4 tygodnie. Spotkania odbywają się online z pomocą platformy Google Meet. Każde spotkanie trwa 1,5 h.  W warsztatach bierze udział 5-20 osób.

2.4 Do korzystania z warsztatów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez Kupującego:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

3.1. Warunkiem udziału w warsztatach „„Zarządzanie projektami online” jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego na https://www.subscribepage.com/zarzadzanieprojektamionline

3.2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

CENY WARSZTATÓW ON-LINE I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w warsztatach „Zarządzanie projektami online” oraz materiały warsztatowe wysyłane bezpośrednio do uczestnika.

4.2. Ceny warsztatów  podane są w kwotach brutto (z VAT).

4.3. Płatność za warsztaty „Zarządzanie projektami online” odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://www.subscribepage.com/zarzadzanieprojektamionline. Uczestnik ma 5 dni na dokonanie wpłaty. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym czasie, zgłoszenie zostanie anulowane. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę VAT.

4.4. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Organizatora. Uczestnik uiszczając opłatę wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4.5. Kwota opłaty za warsztaty „Zarządzanie projektami online” podana jest w ofercie, która znajduje się na stronie https://www.subscribepage.com/zarzadzanieprojektamionline

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu poleconego na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: paulina@paniodprojektow.pl.

5.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

5.3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z w terminie krótszym niż 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia warsztatów „Zarządzanie projektami online”, nie później jednak niż na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia, Zamawiającemu przysługuje zwrot części opłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z warsztatów „Zarządzanie projektami online” przez Zamawiającego później niż na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia, lub nie wzięcia udziału w warsztatach „Zarządzanie projektami online”, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za warsztaty „Zarządzanie projektami online”, a uczestnik nie otrzymuje zwrotu środków.

5.4. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

ZMIANY TERMINU I PROWADZĄCYCH SZKOLENIE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i prowadzących warsztaty „Zarządzanie projektami online”.

6.2. W przypadku zmiany terminu (wszystkich spotkań) przez Organizatora Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w oraz zwrotu całości uiszczonej opłaty.

6.3. W przypadku odwołania warsztatów „„Zarządzanie projektami online” przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi warsztaty „Zarządzanie projektami online” w innym wskazanym przez siebie terminie.

REKLAMACJE

7.1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia warsztatów „Zarządzanie projektami online”. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:

a. częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,

b. możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

8.2. Uczestnik udziela Pani od projektów Paulin Augustowska nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć, wywiadów oraz nagrań z jego wizerunkiem w materiałach informacyjno-promocyjnych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku uczestnika we wszelkich formach publikacji, w szczególności: w social mediach, reklamie w Internecie, materiałach promocyjnych, ulotkach, broszurach i nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r.,poz.1176, ze zm.).

KONTAKT

9.1. Zapisami na kurs zajmuje się Paulina Augustowska

e-mail:paulina@paniodprojektow.pl tel. 601 671 301